Методи на преподаване

Усъвършенствах уменията си на учител за планиране и подбор на подходящи нови и интерактивни методи и материали. Образователно-технологичните модели като е-обучение, уеб-уроци, а също и собствени и други презентации по дадени теми или част от теми, видеоклипчета, филми, електронни тестове, компютърни модели на реални обекти, електронни кръстословици, игри, електронни учебници и пр. дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация, реализират вътрешно-предметни и междупредметни връзки и са моята образователна стратегия за повишаване мотивацията на учениците за учене и стимулиране на личностното им развитие. Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници в Интернет за използване на информация при задължителната подготовка. Обогатявам учебния процес с интересни факти и занимателни елементи. Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност, отговорност. Като форма на обратна връзка използвам нестандартизирани тестове,  създаване на презентации, изработване на проекти по Информационни технологии със специализиран софтуер, а за диагностична оценка на ефективността от преподаването ми — стандартизирани психометрични тестове. Наблягам на това какво са усвоили учениците, а не на преподадения материал, който е заплануван. Поощрявам и учениците, които работят бавно и несигурно. Поставям ясни критерии за оценяване на писмените работи и тестове. Ценя свободата на мислене и поощрявам идеите на учениците.